Het traject van de ontwerpgroep

Ongeveer een half jaar lang heeft een ontwerpgroep van inwoners, ondernemers, de Fietsersbond, de Tour de Waard, Connexxion en de Pater Jan Smitschool gewerkt aan een advies voor de nieuwe inrichting van de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard. Tot aan de laatste bijeenkomst was het een nek-aan-nekrace tussen twee modellen: het model Middenberm en het model Éénrichtingsverkeer. Maar uiteindelijk blijkt die laatste toch de meeste pluspunten te hebben, wat de ontwerpgroep betreft. Op deze pagina vindt u het hele proces nog eens in vogelvlucht terug.

Uitgangspunten

Als basis kreeg de ontwerpgroep een aantal uitgangspunten mee van het college, aangevuld met een pakket van wensen uit een enquête onder ondernemers, omwonenden en bezoekers van het gebied. Zo is het de bedoeling dat in de nieuwe inrichting het snelverkeer afgeremd wordt, zonder dat de bereikbaarheid van het winkelgebied daaronder lijdt. Het stuk van de Middenweg moet weer een fijne verblijfsruimte worden met veel groen, maar er moet ook voldoende geparkeerd kunnen worden.

Eerste ontwerpgroepbijeenkomst

Op 15 juni kwam de ontwerpgroep Middenweg Centrumwaard voor de eerste keer bij elkaar en ging aan de slag met een speciaal ontworpen bouwdoos, waarin alle mogelijke functies van de Middenweg (autoweg, fietspaden, trottoirs, groenstroken, etc.) op schaal waren opgenomen. Elke variant werd vervolgens op waarde geschat en aan het eind van deze bijeenkomst bleven er drie modellen over, die verder werden uitgewerkt.

Model 30 km Stadsstraat

Dit model lijkt in grote lijnen op de huidige situatie, met als grote verschil dat de fietsers worden teruggebracht naar de rijbaan, waardoor er veel meer ruimte ontstaat voor een trottoir voor de winkels aan de Middenweg. Dit levert veel ruimte op voor de voetganger, maar vormt wel een risico voor de fietser. Want hoe haal je de snelheid eruit als de breedte van de weg niet verandert?

Model Eenrichting

Dit model schetst een situatie waarbij de Middenweg wordt ingericht als éénrichtingsverkeersweg voor de auto’s. Fietsers mogen in beide richtingen fietsen. Langs de weg kan in de lengte worden geparkeerd. Ook dit model levert veel ruimte op voor voetgangers en groen. Bovendien wordt de intensiteit van het autoverkeer op deze manier gehalveerd.

Model Middenberm

Het derde model voegt een middenberm met groen en parkeerplaatsen toe, waarlangs vanuit twee richtingen kan worden gereden. In vergelijking met de andere twee modellen levert dit iets minder voetgangersruimte op. Daar staat tegenover dat dit de variant is die de snelheid van de auto’s het beste afremt.

Maar kan Tour de Waard met dit model nog wel plaatsvinden? En blijft er genoeg ruimte over voor de bus?

Tweede ontwerpgroepbijeenkomst

Op 13 juli beoordeelde de ontwerpgroep de uitgewerkte modellen op allerlei aspecten, zoals veiligheid voor fietser en voetganger, verblijfskwaliteit, parkeergelegenheid en bereikbaarheid van het winkelgebied. Er bleven er nog twee over: de modellen Eénrichting en Middenberm. Het 30 kilometer stadsstraat model viel af omdat de ontwerpgroep er te weinig vertrouwen in had dat deze variant te weinig mogelijkheid bood om de snelheid en hoeveelheid van het autoverkeer terug te brengen.

Derde ontwerpgroepbijeenkomst

Het was de bedoeling dat de ontwerpgroep op 12 september een keuze te maken tussen de overgebleven modellen. Tijdens de bijeenkomst werd echter duidelijk dat geen van beide modellen zonder meer voldoen aan alle wensen en eisen die de ontwerpgroep als opdracht mee had gekregen. Om te onderzoeken of er nog ideeën en aanpassingen mogelijk zijn, die tot een eensgezind advies aan het college van B&W kunnen leiden kreeg de ontwerpgroep nog iets meer tijd. Om die reden werd ook de inloopbijeenkomst op 28 september nog even uitgesteld.

Vierde ontwerpgroepbijeenkomst

Op 5 oktober kwamen er dan ook eens geen ontwerptekeningen en artist impressions op tafel. Het doel was nu om te bepalen welke informatie er nog nodig is om een keuze te kunnen maken. Hoe belangrijk is bereikbaarheid met de auto voor een winkelgebied? Hoe begeven de meeste bezoekers zich naar Centrumwaard? Wat gebeurt er met de verkeersstromen als je eenrichtingsverkeer invoert? Is het mogelijk om het Middenberm model ‘Tour de Waard-vriendelijker’ te maken? Deze en andere vragen werden in de periode na de vierde bijeenkomst in oktober nader uitgezocht.

Vijfde ontwerpgroepbijeenkomst

Op 6 december kwam de ontwerpgroep bij elkaar om op basis van de antwoorden te onderzoeken of zij alsnog tot een eenduidig advies konden komen. Uitgangspunt is van het begin af aan geweest dat de ontwerpgroep tot een advies komt waar ieder lid achter kan staan. Het is dus geen simpele kwestie van ‘de meeste stemmen gelden’.


Na een eerste inventarisatie bleek dat de groep op een haar na unaniem was in haar keuze. De groep ging uiteindelijk uit elkaar met een voorlopig principebesluit, al vroegen de twee leden nog wel wat respijt om met hun achterban te overleggen.

Het vervolg

Voorlopig ontwerp

Na de inloopbijeenkomst op 21 februari en de bewonersbijeenkomst op 24 april is het duidelijk dat de meningen en standpunten nog behoorlijk uiteenlopen. Sommigen zijn enthousiast, terwijl anderen de vastgestelde uitgangspunten ter discussie stellen. Wel lijkt in de buurt overeenstemming te bestaan over één punt: de behoefte om de gehele buurt te verbeteren. De huidige situatie levert overlast en ontevredenheid op. We zien volop kansen om dit te verbeteren. 

Op basis van de reacties zijn momenteel drie varianten voor verkeersmaatregelen in de buurt uitgewerkt. U kunt ze hier alvast bestuderen.


Bewonersbijeenkomst

Op donderdag 20 september, van 19.00 tot 22.00 uur vindt in wijkcentrum De Horst (Van Eedenplein 5) opnieuw een bewonersbijeenkomst plaats, waarop we de verkeersvarianten en het vervolg van dit project bespreken.